Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Bilt en Bahadoer VIP  

Rajshree van der Bilt Marina Academy 

CONTACT

010 23 83 444 

Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut

Vlaardingweg 23

3044 CJ ROTTERDAM

010-2383444

E-mail: [email protected]

Website: www.biltenbahadoer.nl

KvK Rotterdam: 54003830

ALGEMENE VOORWAARDEN BILT EN BAHADOER & RAJSHREE VAN DER BILT MARINA

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Aan de hierna met een letter aangeduide woorden en/of uitdrukkingen wordt de hieronder weergegeven betekenis toegekend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

a) ‘Aankondiging’: door VKB ten behoeve van Aanmelding of Opdracht opgestelde voorlopige informatie ten aanzien van organisatie en inhoud van een Opleiding.

b) Aanmelding’: inschrijving van Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen VKB en Deelnemer.

c) ‘Algemene Voorwaarden’: Een artikel of bepaling van deze Algemene Voorwaarden van VKB.

d) ‘Certificaat’: bewijsstuk dat Deelnemer de Opleiding met goed gevolg heeft afgerond.

e) ‘Cursusmateriaal’: al het materiaal dat VKB in het kader van een Opleiding aan Deelnemer of Opdrachtgever ter beschikking stelt.

f) ‘Deelnemer’: iedere persoon die deelneemt aan een Opleiding.

g) ‘Factuurdatum’: datum waarop (tevens) per post, e-mail, internet of ander elektronisch medium een betaalverzoek is verstuurd.

h) ‘Inschrijfformulier’: het door VKB aan de Deelnemer verstrekte Inschrijfformulier voor de betreffende Opleiding.

i) ‘Maatwerkopleiding’: opleiding die VKB organiseert na Opdracht van Opdrachtgever.

j) ‘Opdracht’: opdracht van Opdrachtgever aan VKB om een Maatwerkopleiding te verzorgen, al dan niet met bijbehorende cursusmateriaal.

k) ‘Opdrachtgever’: elke particulier, publiekrechtelijk- of privaatrechtelijke rechtspersoon of instelling, die een Opdracht heeft verstrekt aan VKB om een Maatwerkopleiding te verzorgen.

l) ‘Opleiding’: een door VKB georganiseerde cursus, training, leergang en/of andere onderwijsvorm, waaronder een Maatwerkopleiding.

m) ‘Schriftelijk’: (tevens) per e-mail, internet of ander elektronisch medium

n) ‘Studieperiode’: de periode vanaf de eerste tot en met de laatste bijeenkomst van een Opleiding.

o) ‘VKB’: Bilt en Bahadoer Opleidingsinstituut mede handelend onder de naam Rajshree van der Bilt Marina.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

a) Door Aanmelding voor een Opleiding of door het verstrekken van een Opdracht aan VKB, aanvaardt Deelnemer respectievelijk Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden.

b) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VKB enerzijds en Deelnemer of Opdrachtgever anderzijds en maken daarvan deel uit.

c) Toepasselijkheid van de door Deelnemer of Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

d) Uitsluiting van (delen van) de Algemene Voorwaarden, alsmede wijzigingen en/of aanvulling daarvan kan uitsluitend na Schriftelijke instemming van VKB.

e) De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van VKB: www.biltenbahadoer.nl. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ARTIKEL 3 AANMELDING

a) Aanmelding voor een Opleiding geschiedt door middel van een Inschrijfformulier. Het Inschrijfformulier dient ingevuld en ondertekend per post, e-mail of ander elektronisch medium aan VKB te worden verzonden.

b) Alle Inschrijfformulieren van VKB moeten worden beschouwd als vrijblijvende aanbiedingen.

c) De Deelnemer dient het Inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

d) De ondertekening van het Inschrijfformulier verplicht Deelnemer en/of een derde die jegens Deelnemer is gehouden tot betaling, zich tot betaling van het cursusgeld.

e) Inschrijving geldt voor de totale aaneengesloten Studieperiode. Alleen in het geval de wederpartij van VKB een natuurlijk persoon betreft, niet handelend in de uitoefening van een beroep of een bedrijf is, kan de overeenkomst door Deelnemer tussentijds opgezegd worden. In alle andere gevallen is dit niet mogelijk.

f) Deelnemer geldt als aangemeld voor een Opleiding, nadat de Aanmelding door VKB Schriftelijk is bevestigd. 

ARTIKEL 4 DEELNEMER

a) VKB kan aan Deelnemer toelatingseisen stellen voor Opleidingen, bijvoorbeeld met betrekking tot vooropleiding en werkervaring. Ook kan VKB een termijn voor inschrijving stellen en/of grenzen stellen aan het aantal Deelnemers aan een Opleiding.

b) VKB kan aan Deelnemer van een Opleiding voorwaarden stellen voor de ontvangst van een Certificaat. Deze voorwaarden worden vooraf kenbaar gemaakt via de website en de brochure van de desbetreffende Opleiding.

c) Indien Deelnemer op enigerlei wijze het gebruikelijke verloop van een Opleiding verstoort, kan VKB hem/haar van verdere deelname uitsluiten. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft in dat geval in stand. 

ARTIKEL 5 NAKOMING

a) VKB zal zich inspannen de Opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en de kwaliteit van de Opleiding te bewaken. VKB stelt de Opleiding vast en mag de Opleiding te allen tijde wijzigen onder bewaking van de kwaliteit daarvan.

b) VKB is gerechtigd bij het organiseren van een Opleiding af te wijken van de Aankondiging, indien redelijkerwijs van VKB niet gevergd kan worden dat zij de Opleiding onverkort uitvoert zoals aangekondigd.

c) In geval van wijziging(en) zal VKB zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke Aankondiging van de Opleiding.

d) Indien daartoe door VKB voldoende reden aanwezig wordt geacht, kan VKB besluiten de uitvoering van (een gedeelte van) de Opleiding op een andere locatie of ander tijdstip te laten plaatsvinden dan is weergegeven in de Aankondiging.

e) Naar aanleiding van veranderingen(en) van een Opleiding kan wijziging van onder andere prijs en aan te leveren cursusmateriaal optreden. Deelnemer zal hiervan Schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

ARTIKEL 6 BETALING

a) Door Aanmelding voor een Opleiding of door het verstrekken van een Opdracht aan VKB, verplicht Deelnemer, dan wel een tot betaling gehouden derden, respectievelijk Opdrachtgever, tot betaling binnen de daarvoor geldende betalingstermijn van 14 werkdagen na factuurdatum op een door VKB aangewezen (bank)rekeningnummer.

b) Betaling van het cursusgeld geschiedt in één termijn. Gespreide betaling is alleen mogelijk bij een positieve Schriftelijke beschikking van VKB op een Schriftelijk verzoek daartoe.

c) Betaling van het totale cursusbedrag dient voor aanvang van de Studieperiode te zijn voldaan tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Deelnemer, dan wel een tot betaling gehouden derde, niet aan deze verplichting kan voldoen, kan Deelnemer de toegang tot de Opleiding ontzegd worden. In dat geval ontvangt Deelnemer geen certificaat van deelname van de Opleiding. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft in dat geval in stand.

d) VKB behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor betaling te verlangen.

e) In het geval VKB kosten moet maken voor het innen van een factuur, komen deze kosten geheel voor rekening van Opdrachtgever of Deelnemer, dan wel de in artikel 6a bedoelde derde.

ARTIKEL 7 ANNULERING

a) VKB behoudt zich het recht voor om tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van de Studieperiode, de Opleiding of een opleidingsactiviteit uit te stellen of geen doorgang te laten vinden indien daartoe door VKB voldoende reden wordt geacht. Na ontvangst van de Schriftelijke bevestiging van de Aanmelding is annulering slechts Schriftelijk mogelijk. Telefonische annulering is niet mogelijk.

b) Annulering door Deelnemer van een Opleiding binnen 14 kalenderdagen na verzending van de Schriftelijke bevestiging van de Aanmelding is kosteloos. Daarna, tot aanvang van de Opleiding, is Deelnemer administratiekosten verschuldigd:

€ 250,- bij annulering in het geval van een Opleiding.

€ 25,- bij annulering per lesuur.

c) Ingeval van annulering van de Opleiding door Deelnemer na de aanvang van de Studieperiode, heeft de Deelnemer recht op gedeeltelijke restitutie van de cursusprijs. De hoogte van de restitutie wordt bepaald door de cursusprijs van de Opleiding evenredig te verdelen over het totaal aantal opleidingsdagen en te vermenigvuldigd met het aantal opleidingsdagen na datum van ontvangst van Annulering door Deelnemer minus de administratiekosten zoals bedoeld in artikel 7 lid d en e.

d) Ingeval van annulering van de Opleiding door VKB heeft Deelnemer recht op terugbetaling van het volledige bedrag. Ingeval de in artikel 4 lid c bedoelde situatie aan de orde is, bestaat geen recht op terugbetaling van het cursusbedrag.

e) Indien Deelnemer het door hem aan VKB verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, zal VKB het aan Deelnemer toekomende bedrag, met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 7, aan Deelnemer terugbetalen op een door Deelnemer aangewezen bank- of girorekening.

ARTIKEL 8 VERHINDERING

a) Bij verhindering van Deelnemer kan een vervanger worden aangewezen door Deelnemer, mits dit voor aanvang van de Opleiding is en vooraf Schriftelijk aan VKB is meegedeeld. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft in dat geval in stand.

b) In geval er toelatingseisen worden gesteld voor deelname aan een Opleiding dient de vervanger afzonderlijk door VKB te worden toegelaten.

c) Bij verhindering voor een Opleiding kan Deelnemer ervoor kiezen zijn inschrijving eenmaal uit te stellen tot de eerstvolgende editie van de Opleiding. VKB staat er niet voor in dat de Opleiding ook daadwerkelijk doorgang zal vinden of ongewijzigd wordt aangeboden. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft, met in achtneming van artikel 7, in dat geval in stand. Indien de cursusprijs wijzigt, is Deelnemer de nieuwe cursusprijs verschuldigd.

ARTIKEL 9 AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

a) Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door VKB verzorgde Opleiding en/of het Cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van VKB.

b) Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming is het Deelnemer of Opdrachtgever niet toegestaan om het Cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

ARTIKEL 10 PRIVACY

a) De in het kader van de Opleiding door Deelnemer of Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens, zoals gevraagd in het Inschrijfformulier, worden door VKB conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd.

b) Het doel (“Doel”) van de verwerking van de persoonsgegevens is het organiseren, uitvoeren en evalueren van de Opleiding. VKB zal de persoonsgegevens niet voor een ander Doel gebruiken of aan derden ter beschikking stellen.

c) Alleen nadat Deelnemer Schriftelijk toestemming heeft gegeven, kunnen zijn/haar persoonsgegevens gebruikt worden voor een ander doel dan omschreven in 10b.

d) VKB bewaart de persoonsgegevens van Deelnemer niet langer dan noodzakelijk is voor het Doel en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

e) Deelnemer heeft recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens te vragen. Deelnemer doet daartoe Schriftelijk verzoek aan VKB.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

a) Behoudens in geval van opzet of grove schuld van VKB of haar bedrijfsleiding, is VKB, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Deelnemer of Opdrachtgever is gebaseerd, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het factuurbedrag dat voor deelname aan de Opleiding werd betaald.

b) VKB stelt het door haar beschikbaar te stellen Cursusmateriaal zorgvuldig samen. VKB staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van dit Cursusmateriaal. Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op het Cursusmateriaal en/of informatie, op andere wijze in het kader van een Opleiding verstrekt, is uitgesloten.

c) VKB is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Deelnemer of Opdrachtgever is gebaseerd, nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of –stagnatie en/of schade als gevolg van werk- en/of reistijd.

d) VKB is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de Deelnemer, ongeacht waar de Opleiding plaatsvindt.

e) VKB is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Deelnemer of Opdrachtgever is gebaseerd, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten voor wie zij volgens de wet aansprakelijk is en/of derden die zij bij de uitvoering van de Opleiding inschakelt.

f) VKB bedingt alle wettelijke en contractuele rechten en verweren, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al diegene die bij de uitvoering van de Opleiding zijn betrokken.

ARTIKEL 12 OVERMACHT

a) Indien de behoorlijke nakoming door VKB ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van VKB komen, waaronder de omstandigheden genoemd in artikel 12 lid b, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend onmogelijk is, heeft VKB het recht de uitvoering van de Opleiding op te schorten dan wel de Opleiding geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

b) Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van VKB komen, zijn bijvoorbeeld: te kort aan (specialistische) docenten, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverboden van voor de opleiding benodigde hulpmiddelen, vervoersproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van VKB en de aan haar gelieerde ondernemingen, natuur- en/of (kern)rampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen.

c) VKB zal Deelnemer of Opdrachtgever zo spoedig mogelijk omtrent het bestaan van een overmachtssituatie in kennis stellen en mededelen in hoeverre zij de overeenkomst kan uitvoeren.

ARTIKEL 13 BEËINDIGING

VKB kan de overeenkomst met Deelnemer of Opdrachtgever beëindigen in geval Deelnemer of Opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en deze verplichting, na hiertoe door VKB te zijn aangemaand, niet alsnog nakomt. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer of Opdrachtgever blijft in dat geval in stand.

ARTIKEL 14 PARTIËLE NIETIGHEID

Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig, niet verbindend of niet uitvoerbaar zal zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige, onwettige niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de inhoud en het doel van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

a) Op geschillen die verband houden met een tussen Deelnemer en VKB gesloten overeenkomst is allereerst de klachtenprocedure van toepassing zoals vermeld op de website van VKB: www.koosvanderbilt.nl.

b) Op alle overeenkomsten van VKB is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

c) Indien een geschil na tussenkomst van de klachtenprocedure niet tot een voor de Deelnemer bevredigend resultaat heeft geleid, kan de Deelnemer naar de bevoegde rechter te Rotterdam.

Algemene voorwaarden Bilt en Bahadoer Opleidingsinstituut mede h.o.d.n. Rajshree van der Bilt Marina geldig vanaf 1 juni 2020

Thurledeweg 113

3044 ER Rotterdam

010 23 83 444

[email protected]